top of page
image-cover.jpg

Floriora

Graphic Design for gift wrapping supplies by using the communication concept of language of flower (Floriography)

ของขวัญที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมมอบให้กันในทุกวันและทุกโอกาส คือ ดอกไม้ แต่บางคนมีความรู้สึกว่าดอกไม้ที่ได้รับ มีประโยชน์แค่ความสวยงาม เมื่อวันเวลาผ่านไปดอกไม้เริ่มแห้งและเหี่ยวเฉาลง ในปัจจุบันธุรกิจวัสดุห่อของขวัญ ในไทยค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะนำสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่มีความหมายเฉพาะตัวมาออกแบบ เพื่อทำแบรนด์วัสดุห่อของขวัญโดยใช้แนวคิดการสื่อความหมายของภาษาดอกไม้ (Floriography) เพราะการ ห่อของขวัญถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของขวัญและยังมีคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับผู้รับทำให้ผู้รับรู้สึกว่าของขวัญ ที่ได้รับมีความพิเศษ สื่อความหมายดีๆแทนความรู้สึก และสร้างความประทับใจให้กับทั้งผู้รับและผู้ให้

Nuk

Thepthida Thepkhumgun

"Send the secret of flowers to a special person."

  • Instagram
Portrait-nuk.jpg
bottom of page